Criteria

logo-site

Criteria

Doelstelling
Het SNS Fonds Middelstum wil financiële steun bieden aan maatschappelijke initiatieven “dicht bij huis”. Het fonds stelt financiële middelen beschikbaar voor projecten met een sociaal, maatschappelijk of ideëel karakter en is in het algemeen gericht op een verbetering van de  leefbaarheid en de samenleving van Middelstum en haar werkgebied, te weten de dorpen Huizinge, Toornwerd, Westerwijtwerd, Kantens, Rottum en Stitswerd.

Voorwaarden
Een aanvraag moet aan onderstaande voorwaarden voldoen, wil het in aanmerking kunnen komen voor financiële ondersteuning:

 • de activiteiten en/of initiatieven komen ten gunste van de bevolking van Middelstum en haar werkgebied;
 • aanvrager moet in principe ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. Daarvan kan worden afgeweken als aanvrager genoeg bekend is bij het bestuur van het fonds;
 • een aanvraag is altijd projectgebonden. Er moet dus sprake zijn van concrete projecten die nog in een voorbereidende fase verkeren. Projecten mogen niet geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd voordat een aanvraag wordt ingediend;
 • projecten moeten een sociaal, maatschappelijk of ideëel karakter hebben en/of gericht zijn op o.a. kunst, cultuur, sport, gezondheid, zorg, recreatie, educatie, natuur of milieu;
 • aanvrager moet zelf onvoldoende middelen hebben om het project te kunnen financieren;
 • slechts bij hoge uitzondering zal het fonds de volledige kosten van een project voor haar rekening nemen. Eigen inbreng en/of bijdragen van anderen zijn derhalve een vereiste;

In alle gevallen beoordeelt het bestuur van het fonds of een aanvraag al dan niet worden gehonoreerd. Tegen een besluit van het bestuur kan geen bezwaar of beroep worden aangetekend.

Wanneer wordt een aanvraag in de regel niet in behandeling genomen:
Indien sprake is van één van onderstaande uitsluitingen, zal de aanvraag in de regel niet in behandeling worden genomen. Aanvrager zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gebracht.

 • De aanvraag is niet gericht op de samenleving van Middelstum en haar werkgebied;
 • de aanvraag is gericht op een financiële ondersteuning van een individu;
 • de aanvraag heeft direct of indirect betrekking op een commercieel, politiek of religieus doel;
 • de aanvraag houdt verband met “de normale activiteiten” van een organisatie, zoals exploitatie, onderhoud en beheer;
 • de aanvraag heeft een internationaal karakter;
 • de aanvraag komt direct of indirect van een overheidsinstelling;
 • de aanvrager beschikt over voldoende vermogen of eigen financiële middelen om het project zelf te kunnen financieren of wordt in voldoende mate gesteund door andere fondsen.
Hardheidsclausule:
Het bestuur van het fonds kan te allen tijde afwijken van de gestelde criteria, regels en voorwaarden.